6.01.2009

Bul vecizeyi - Ekle resmi

.

"Gaybî bir zâtın ifâdâtına" derken,

lâhikalar da bir nev'i ilham ile yazıldı diye mi anlamalıyız?

.

3.01.2009

Üstâdımızın r.a. lâtîfeleri

Kardeşlerim, affedersiniz,

bu intizamsız perişan mektupla sizinle konuşmak istemiyorum.

Fakat müteaddid işlerle ve tetkikatla meşgul olduğumuz anda,

sür'atli bir sûrette fikrimizin bir köşesiyle yazdık.

Keçeli kâtibin hâli malûm.

Kafasını başka yerde bırakmıştı; mektub perişan oldu.

Onun için kusura bakmayınız.


Barla Lâhikası - 172

Peygamberî nasihatler a.s.m.

Peygamberimiz’in Bazı Sorulara Cevapları


Bir adam Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem)’ye gelerek;


-Size dünya ve âhiretle alâkalı soracak sorularım var. dedi.

Bunun üzerine Efendimiz a.s.m. ona;
,
-Ne istiyorsan sor. buyurdular.

O zat da sorularına başladı:

- Ey Allah’ın Peygamberi!

- Ben insanların en âlimi, en bilgilisi olmak istiyorum. Ne yapmalıyım?
- Allah’tan çok korkup takva dairesi içine girersen, insanların en âlimi olursun.

- İnsanların en zengini olmak istiyorum.
- Kanaatkâr olursan, insanların en zengini olursun.

- İnsanların en hayırlısı olmak istiyorum.
- İnsanların en hayırlısı, faydalı olandır. Sen de insanlara faydalı ol.

- İnsanların en adaletlisi olmak istiyorum.
- Kendin için istediğini insanlar için de istersen, insanların en âdili olursun.

- İnsanlar içinde Allah’a en yakın, O’nun en has kullarından olmak istiyorum.
- Allah’ı çok zikredip anar ve hatırlarsan, o zaman Allah’ın en has kulu olursun.

- Muhsinlerden, iyilik edenlerden olmak istiyorum.
- Allah’a, O’nu görüyor gibi ibadet et, her ne kadar sen O’nu görmesen de O seni görüyor.

- İmanımı kemale erdirmek istiyorum.
- Güzel ahlâklı olursan imanın kemale erer.

- Allah’ın emirlerine itaat eden itaatkâr kullarından olmak istiyorum.
- Allah’ın farzlarını yerine getir, itaat edenlerden olursun.

- Allah’a günahlarımdan arınmış, tertemiz olarak gitmek istiyorum.
- Cünüp olduğunda tertemiz olacak şekilde gusül abdesti al, kıyamet günü üzerinde hiçbir günah olmaksızın Allah’a kavuşursun.

- Kıyamet günü nur içinde haşrolmak istiyorum.
- Hiç kimseye zulmetme, kıyamet günü nur içinde haşrolursun.

- Rabb’imin bana merhamet etmesini istiyorum.
- Önce kendine ve insanlara merhamet et ki; Allah da sana merhamet etsin.

- Günahlarımın azalmasını istiyorum.
- İstiğfar ederek günahlarının bağışlanması için Allah’a yalvarırsan, günahların azalır.

- İnsanların en kerimi olmak istiyorum.
- Allah’a kullarını şikayet etmezsen, insanların kerimi olursun.

- Rızkımın bol olmasını istiyorum.
- Temizliğe devam edersen, rızkın bol olur.

- Allah ve Rasulü tarafından sevilmek istiyorum.
- O zaman Allah ve Rasulü’nün sevdiklerini sev, sevmediklerini de sevme.

- Allah’ın bana kızmasından kendimi korumak istiyorum.
- Kimseye kızmazsan, Allah’ın gazabından ve kızmasından kurtulursun.

- Duamın kabul edilmesini istiyorum.
- Haramlardan sakınırsan, duaların kabul olur.

- Allah’ın beni başkalarının yanında rezil etmemesini istiyorum.
- Namusunu koruyup iffetli ol ki; insanlar yanında rezil olmayasın.

- Allah’ın ayıplarımı, kusurlarımı örtmesini istiyorum.
- Kardeşlerinin ayıplarını örtersen, Allah da senin ayıplarını örter.

- Benim günahlarımı ne siler?
- Gözyaşların, hudûun (saygıyla Allah’a kulluğun) ve hastalıklar.

- Allah yanında hangi iyilik daha faziletlidir?

- Güzel ahlâk, tevazu, belalara sabır ve kazaya rıza.

- Allah yanında en büyük günah hangisidir?
- Kötü ahlâk ve Allah’ın emirlerine karşı gösterilen cimrilik.

- Rahman Allah’ın gadabını ne dindirir?
- Gizliden gizliye sadaka vermek ve sıla-i rahim (akrabaları ziyaret ve görüp gözetmek).

- Cehennem ateşini ne söndürür?
- Oruç.

(Kaynak : Ali el-Müttaki, Kenzu’l- Ummal, 16/127-129)

2.01.2009

Sakın o makalenin iğlâk-ı uslûbu ve içinde cilveger olan

mesailin elbiselerinin perişaniyeti seni temâşasından müteneffir etmesin.

Zira iğlâk eden, mânâsındaki dikkat ve kıymettir.

Ve perişan eden ve ziynet-i zahiriyeden müstağnî eden, mânâsındaki cemal-i zâtiyesidir.

Evet, nazlanan ve istiğna gösteren nazeninlerin mehirleri dikkattir.

Ve menzilleri dahi kalbin süveydâsıdır.


Muhakemat | Sekizinci Mesele | 74

Risâle-i Nur'dan bugünkü istifâdemiz

Nur-u akıl kalbden gelir


Zulmetli münevverler bu sözü bilmeliler: Ziyâ-i kalbsiz olmaz nur-u fikir münevver.

O nur ile bu ziyâ mezc olmazsa zulmettir; zulüm ve cehli fışkırır. Nurun libasını giymiş bir zulmet-i müzevver.

Gözünde bir nehâr var; lâkin ebyaz ve muzlim. İçinde bir sevad var ki, bir leyl-i münevver.

O içinde bulunmazsa, o şahmpâre göz olmaz, sende birşey göremez. Basîretsiz basar da para etmez.

Ger fikret-i beyzâda süveydâ-i kalb olmazsa, halita-i dimağî ilim ve basîret olmaz. Kalbsiz akıl olamaz.


Lemeât | 646

Cum'a TebrikleriTalebelerinin kaleminden; Bediüzzaman r.a. kimdir?

Bediüzzaman Said Nursî'nin ders ve irşâdıyla hakîkate ulaşan
ve Nur hizmetinde çok kıymettar ve yüksek hizmetleri sebkat eden
kahraman ve hâlis bir talebenin, Üstadın mâhiyetini tarif eden
ayn-ı hakîkat bir ifâdesidir.Bu günde, Mele-i Âlânın arzda medâr-ı sürûru.

Bu günde, sekene-i arzın Mele-i Âlâda medâr-ı iftihârı.

Bu günde, Habîbullahın medâr-ı nazarı.

Bu günde, Müslümanlığın sertâcı.

Bu günde, hak tarîklerin şâhı.

Bu günde, hakîkatlerin imamı.


Hem bu günde, Mahbûb-u Hudâ.

Hem bu günde, allâme-i asır.

Hem bu günde, zulmetin nûru.

Hem bütün günlerde serdar-ı hidâyet.

Hem Molla Said'in Nursî.

Hem Bediüzzaman el-Fahrüddevrânî...

Hüsrev

Tarihçe-i Hayat - 460

Zübeyir Gündüzalp'den hâtırâlar

Mehmet Fırıncı:

’Gönül kırmamak için çok dikkat ederdi.

Mesela odada ikimiz hususi bir mesele konuşurken

içeri bir genç girse, ona

Hususi konuşuyoruz, dışarı çıkar mısın? demezdi.

O geldi diye sözünü de kesmezdi.

Ancak konuşmanın yönünü değiştirerek devam ederdi.’’


Nurun büyük Kumandanı syf:220

___

Dr. Mehmet Akay 'la Macit Beye şöyle demişti:

"Eğer ben Üstad'ın mesleğinden çıkıp

Risale-i Nur'a zarar veren bir yola girersem,

size hakkımı helal ediyorum.

Bana bir zehirli iğne yapıp ahirete gönderin!"


a.g.e.
___

Zübeyir Ağabeyin hususî ve huşu içinde oku­duğu bir duayı,

yanında kaldığım zamanlar o farkında olmadan duyup yazmıştım.

Her zaman hususî duamdan sonra okuduğum şekliyle sunuyorum:


“Ya Rabbi! Beni ve bütün Nur talebelerini

kendine lâyık bir kul,

Peygamberimize lâyık bir ümmet,

Üstadımıza lâyık bir talebe olmak liyakatını bahşeyle.

Ve bizi

azamî ihlâsa,

azamî sadakate,

azamî sebata,

azamî uhuvvete,

azamî takvaya,

azamî fedakârlığa,

azamî cesarete mazhar eyle.”

Bu duayı yaparken öyle masumane bir yalvarış tarzı vardı ki,

sanki Cenab-ı Hakkı karşısında görüyor,

büyük bir haşyet ve hürmetle Ondan

bu sıfatlara lâyık olmayı rica ediyor ve yalvarıyordu...

a.g.e.


Barla Lâhikasından..

Evet, Üstadım,

şâhidim ki, çok yorgunsunuz ve yoruluyorsunuz.

Fakat o vazifenin kudsiyeti yorgunluğa değil,

herşeye tercih edileceğini buyuruyorsunuz.

Madem şu zamanda

iki mühim cereyan-ı azîmenin birisinin kumandasını

Cenab-ı Hak size tahmil etmiş oluyor ki,

bütün dünya Kur'ân'ın beyan ve esrarından

mânen sizi dinliyor, inşaallah her vakit dinleyecek.

Bu mânevî muharebe zamanında netice-i muharebe

yalnız insanların izmihlâline değil,

belki bütün mevcudatın netice-i tahribini taşıyan

ve istimal eden muharriplerledir.

Öyleyse siz yalnız bize değil,

ilâ yevmi'l-kıyâm bâki kalacak

Müslüman yavrularının yaralanmaması için zırh;

ve bir endahtta dünyayı sarsan, gürûh-u hazeleyi

boğucu dumanlar içinde bırakan,

Kur'ân-ı Hakîmin

son sistem malzeme-i mübârekelerini icada vesilesiniz.

Var ol, ey sevgili Üstadım!

Hemen, Rabbim yorgunluğunuza bedel

bin ehl-i gazâ sevabı ihsan buyursun. Âmin.

Barla Lâhikası - 70